encore

US: /ˈɑnˌkɔɹ/
UK: /ˈɒnkɔː/


English Vietnamese dictionary


encore /ɔɳ'kɔ:/
 • thán từ
  • (sân khấu) nữa!, hát lại!; múa lại!
  • danh từ
   • (sân khấu) bài hát lại!; điệu múa lại (theo yêu cầu người xem)
   • ngoại động từ
    • (sân khấu) mời (diễn viên...) ra (hát, múa...) lại; đòi diễn viên hát lại; đòi diễn viên múa lại

   Advanced English dictionary


   noun, exclamation
   + noun
   an extra short performance given at the end of a concert; a request for this made by an audience calling out: She played a Chopin waltz as an encore. + The group got three encores.
   exclamation an audience calls out encore! at the end of a concert to ask the performer to play or sing another piece of music

   Collocation dictionary


   VERB + ENCORE

   give, play, take
   The singer gave four encores. He took several encores before the crowd finally began to leave.
   | get
   You'll never get an encore if you perform like that!
   | call for
   The audience called for an encore.

   PHRASES

   as/for an ~
   For an encore, he sang an unaccompanied folk song.