emasculate

US: /əˈmæskjuˌɫeɪt/, /əˈmæskjuɫɪt/
UK: /ɪmˈæskjʊlˌe‍ɪt/


English Vietnamese dictionary


emasculate /i'mæskjulit/
 • ngoại động từ
  • thiến, hoạn
  • cắt xén (một tác phẩm...)
  • làm yếu ớt, làm nhu nhược
  • làm nghèo (một ngôn ngữ)
  • tính từ ((cũng) emasculated)
   • bị thiến, bị hoạn
   • bị làm yếu ớt, bị làm nhu nhược

  Advanced English dictionary


  + verb [VN] [often passive] (formal)
  1 to make sb/sth less powerful or less effective
  2 to make a man feel that he has lost his male role or qualities: He felt emasculated by her dominance.
  emasculation noun [U]