dung

US: /ˈdəŋ/
UK: /dˈʌŋ/


English Vietnamese dictionary


dung /dʌɳ/
 • danh từ
  • phân thú vật (ít khi nói về người)
  • phân bón
  • điều ô uế, điều nhơ bẩn
  • ngoại động từ
   • bón phân
   • thời quá khứ & động tính từ quá khứ của ding

   Advanced English dictionary


   + noun
   [U] solid waste from animals, especially from large ones: cow dung

   Thesaurus dictionary


   n.
   manure, muck, droppings, cow-pats, fertilizer, guano, excrement, faeces or US feces, US cow or buffalo-chips, horse-apples, Taboo shit:
   The dung is spread on the fields.