drawn

US: /ˈdɹɔn/
UK: /dɹˈɔːn/


English Vietnamese dictionary


drawn /drɔ:/
 • danh từ
  • sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực
  • sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn
  • sự rút thăm; sự mở số; số trúng
  • (thể dục,thể thao) trận đấu hoà
  • câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)
  • động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục
   • to be quick on the draw: vảy súng nhanh
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất
  • ngoại động từ drew; drawn
   • kéo
    • to draw a net: kéo lưới
    • to draw the curtain: kéo màn
    • to draw a cart: kéo xe bò
    • to draw a plough: kéo cày
   • kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn
    • to draw somebody aside: kéo ai ra một chỗ
    • to draw attention: thu hút sự chú ý
    • to draw customers: lôi kéo được khách hàng
   • đưa
    • to draw a pen across paper: đưa quản bút lên trang giấy
    • to draw one's hand over one's eyes: đưa tay lên che mắt
   • hít vào
    • to draw a long breath: hít một hơi dài
   • co rúm, cau lại
    • with drawn face: với nét mặt cau lại
   • gò (cương ngựa); giương (cung)
    • to draw the rein (bridle): gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế
   • kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...)
    • to draw consequences: kéo theo những hậu quả
    • to draw trouble upon oneself: chuốc lấy điều khó chịu vào thân
   • kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra
    • to draw water from the well: kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
    • to draw a tooth: nhổ răng
    • to draw a nail: nhổ đinh
    • with drawn sword: gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần
    • to draw blood from the vein: trích máu ở tĩnh mạch
   • rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra
    • to draw a lesson from failure: rút ra một bài học từ thất bại
    • to draw conclusions: rút ra những kết luận
    • to draw comparisons: đưa ra những điểm so sánh; so sánh
    • to draw distinctions: vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt
   • mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...)
    • to draw lots: mở số
    • to draw a prize: trúng số
    • to draw the winner: rút thăm trúng
   • lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở
    • to draw one's salary: lĩnh lương
    • to draw information from...: lấy tin tức ở...
    • to draw comfort (consolation) from...: tìm thấy nguồn an ủi ở...
    • to draw inspiration from...: tìm thấy nguồn cảm hứng ở...
   • (đánh bài) moi
    • to draw all the trumps: moi tất cả những quân bài chủ
   • moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cạn
    • hanged drawn and quartered: bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân)
    • calf draws cow: bò con bú cạn sữa bò cái
    • to draw fowl: mổ moi lòng gà
   • pha (trà), rút lấy nước cốt
    • to draw the tea: pha trà
   • (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn
   • kéo dài
    • to draw wire: kéo dài sợi dây thép
   • vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời)
    • to draw a straight line: vạch một đường thẳng
    • to draw a portrait: vẽ một bức chân dung
    • to draw a plan: dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch
    • to draw a furrow: vạch một luống cày
   • viết (séc) lĩnh tiền
    • to draw a cheque on a blanker: viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng
   • ((thường) động tính từ quá khứ) hoà, không phân được thua
    • to draw a game with someone: hoà một trận đấu với ai
    • a drawn game: trận đấu hoà
    • a draws battle: cuộc chiến đấu không phân được thua
   • (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mức chìm (bao nhiêu mét)
    • the ship draws two metters: con tàu có mức chìm hai mét
   • (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) quả sang trái
   • nội động từ
    • kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra
    • hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút
     • the play still draws: vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem
    • thông (lò sưởi, ống khói...)
    • ngấm nước cốt (trà, , ,)
    • (hàng hải) căng gió (buồm)
    • kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến
     • to draw round somebody: túm tụm kéo đến quanh ai
    • đi
     • to draw towards the door: đi về phía cửa
     • to draw to an end (a close): đi đến chỗ kết thúc
    • vẽ
    • (hàng hải) trở (gió)
     • the wind draws aft: gió trở thuận
    • (thương nghiệp) ((thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra
     • to draw upon one's banker: lấy tiền ở chủ ngân hàng
    • (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gợi đến
     • to draw on one's memory: nhờ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ
    • (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi...)
     • to draw ahead: dẫn đầu
    • to draw away
     • lôi đi, kéo đi
    • (thể dục,thể thao) bỏ xa
    • to draw back
     • kéo lùi, giật lùi
    • rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu...)
    • to draw down
     • kéo xuống (màn, mành, rèm...)
    • hít vào, hút vào (thuốc lá...)
    • gây ra (cơn tức giận...)
    • to draw in
     • thu vào (sừng, móng sắc...)
    • kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào...)
    • xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp)
    • to draw off
     • rút (quân đội); rút lui
    • lấy ra, kéo ra, rút ra... (rượu trong thùng..., giày ống...)
    • làm lạc (hướng chú ý...)
    • to draw on
     • dẫn tới, đưa tới
    • đeo (găng...) vào
    • quyến rũ, lôi cuốn
    • tới gần
     • spring is drawing on: mùa xuân tới gần
    • (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua)
    • (thương nghiệp) rút tiền ra
    • cầu đến, nhờ đến, gợi đến
    • to draw out
     • nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra
    • kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày)
    • (quân sự) biệt phái (một đơn vị...); dàn hàng, dàn trận
    • khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra
    • vẽ ra, thảo ra
     • to draw out a plan: thảo ra một kế hoạch
    • to draw up
     • kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
    • (động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ
    • (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng
    • thảo (một văn kiện)
    • (+ with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp
    • đỗ lại, dừng lại (xe)
     • the carriage drew up before the door: xe ngựa đỗ lại ở trước cửa
    • (+ to) lại gần, tới gần
     • to draw up to the table: lại gần bàn
    • to draw a bead on
     • (xem) bead
    • to draw blank
     • lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì
    • to draw the long bow
     • (xem) bow
    • to draw one's first breath
     • sinh ra
    • to draw one's last breath
     • trút hơi thở cuối cùng, chết
    • to draw the cloth
     • dọn bàn (sau khi ăn xong)
    • to draw it fine
     • (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư
    • to draw to a head
     • chín (mụn nhọt...)
    • to draw in one's horns
     • thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây
    • to draw a line at that
     • làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi
    • to draw the line
     • ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa
    • draw it mild!
     • (xem) mild
    • to draw one's pen against somebody
     • viết đả kích ai
    • to draw one's sword against somebody
     • tấn công ai

   Advanced English dictionary


   + adjective
   (of a person or their face) looking pale and thin because the person is ill, tired or worried: She looked very pale and drawn.
   See also - DRAW v.

   Thesaurus dictionary


   adj.
   haggard, worn out, tired, fatigued, strained, pinched, tense, exhausted:
   Sidonia looks a bit drawn after her ordeal.

   Concise English dictionary


   drɔːn
   adj.
   +showing the wearing effects of overwork or care or suffering
   +having the curtains or draperies closed or pulled shut
   +used of vehicles pulled forward (often used in combination)

   drawn|drew|draws|drawingdrɔː
   noun
   +a gully that is shallower than a ravine
   +an entertainer who attracts large audiences
   +the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided
   +anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random
   +a playing card or cards dealt or taken from the pack
   +a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer
   +(American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage
   +poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer
   +the act of drawing or hauling something
   verb
   +cause to move by pulling
   +get or derive
   +make a mark or lines on a surface
   +make, formulate, or derive in the mind
   +bring, take, or pull out of a container or from under a cover
   +represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface
   +take liquid out of a container or well
   +give a description of
   +select or take in from a given group or region
   +elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.
   +suck in or take (air)
   +move or go steadily or gradually
   +remove (a commodity) from (a supply source)
   +choose at random
   +earn or achieve a base by being walked by the pitcher
   +bring or lead someone to a certain action or condition
   +cause to flow
   +write a legal document or paper
   +engage in drawing
   +move or pull so as to cover or uncover something
   +allow a draft
   +require a specified depth for floating
   +pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him
   +cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense
   +take in, also metaphorically
   +direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes
   +thread on or as if on a string
   +pull back the sling of (a bow)
   +guide or pass over something
   +finish a game with an equal number of points, goals, etc.
   +contract
   +reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die
   +steep; pass through a strainer
   +remove the entrails of
   +flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching
   +cause to localize at one point