Từ drain port bạn đangtìm kiếm không có trong cơ sở dữ liệu từ điển Anh - Việt