desensitized

US: /dɪˈsɛnsəˌtaɪzd/


English Vietnamese dictionary


desensitize /'di:'sensitaiz/ (desensitize) /'di:'sensitaiz/
  • ngoại động từ
    • khử nhạy, làm bớt nhạy