density

US: /ˈdɛnsəti/, /ˈdɛnsɪti/
UK: /dˈɛnsɪti/


English Vietnamese dictionary


density /'densiti/
 • danh từ
  • tính dày đặc
  • sự đông đúc, sự trù mật
  • độ dày, mật độ, độ chặt
   • molecular density: mật độ phân tử
  • (vật lý) tỷ trọng
  • tính đần độn, tính ngu đần

Advanced English dictionary


+ noun (plural densities)
1 [U] the quality of being dense; the degree to which sth is dense: population density + low density forest
2 [C, U] (physics) the thickness of a solid, liquid or gas measured by its MASS (= weight) per unit of volume: the density of a gas
3 [U] (computing) the amount of space available on a disk for recording data: a high / double density floppy

Collocation dictionary


ADJ.

high, low | average
an average density of 2.4 people per hectare
| population, traffic
The population density in this city is very high.

VERB + DENSITY

calculate, measure

DENSITY + VERB

change, vary | increase, rise | decrease, fall


Concise English dictionary


densities'densətɪ
noun
+the amount per unit size
+the spatial property of being crowded together