deficiencies

US: /dɪˈfɪʃənsiz/
UK: /dɪfˈɪʃənsɪz/


English Vietnamese dictionary


deficiency /di'fiʃənsi/
 • danh từ
  • sự thiếu hụt, sự không đầy đủ
  • số tiền thiếu hụt; lượng thiếu hụt
   • to make up a deficiency: bù vào chỗ thiếu hụt
  • sự thiếu sót, sự kém cỏi, sự bất tài
  • (toán học) số khuyết
   • deficiency of a curve: số khuyết của một đường
   • y deficiency disease: bệnh thiếu vitamin
   • mental deficiency: chứng đần

Concise English dictionary


deficienciesdɪ'fɪʃnsɪ
noun
+the state of needing something that is absent or unavailable
+lack of an adequate quantity or number