dốt


nghĩa:
dốt 

tính từ
 

kém về trí lực, chậm hiểu, chậm tiếp thu: dốt quá, có thế mà cũng không nghĩ ra! 

không hiểu biết gì hoặc hiểu biết rất ít (thường nói về trình độ văn hoá): dốt môn toán * dốt hay nói chữ (tng)