cured

US: /ˈkjʊɹd/
UK: /kjˈɔːd/


English Vietnamese dictionary


cure /kjuə/
 • danh từ
  • cách chữa bệnh, cách điều trị; việc chữa bệnh, việc điều trị; đợt chữa bệnh (bằng cách ăn uống cái gì... liên tục trong một thời gian)
   • his cure took six weeks: việc điều trị của anh ta mất sáu tuần lễ
   • the hot water cure: đợt chữa tắm nóng
  • thuốc, phương thuốc
   • a good cure for chilblains: một phương thuốc tốt để chữa cước nẻ
  • sự lưu hoá (cao su)
  • (tôn giáo) thánh chức
  • ngoại động từ
   • chữa bênh, điều trị
    • to cure a patient: điều trị một người bệnh
   • (nghĩa bóng) chữa (thói xấu, tật xấu)
    • to cure laziness: chữa bệnh lười biếng
   • xử lý để có thể để lâu (bằng cách ướp muối, xông khói, phơi khô)
   • lưu hoá (cao su)

  Thesaurus dictionary


  n.
  1 course of treatment, therapy, remedy, medication, medicament, medicine, drug, prescription; cure-all, nostrum, panacea:
  The doctor said there was no cure for her illness.
  v.
  2 heal, mend, restore to health or working order, remedy, rectify, correct, repair, fix:
  What can't be cured must be endured.
  3 smoke, pickle, dry, salt, preserve, corn, marinate:
  That cured ox tongue is simply delicious!

  Concise English dictionary


  cures|cured|curingkjʊə
  noun
  +a medicine or therapy that cures disease or relieve pain
  verb
  +provide a cure for, make healthy again
  +prepare by drying, salting, or chemical processing in order to preserve
  +make (substances) hard and improve their usability
  +be or become preserved