crayon

US: /ˈkɹeɪˌɑn/
UK: /kɹˈe‍ɪɒn/


English Vietnamese dictionary


crayon /'kreiən/
 • danh từ
  • phấn vẽ màu; bút chì màu
  • bức vẽ phấn màu, bức vẽ than màu, bức vẽ chì màu
  • (điện học) cục than đèn (đèn cung lửa)
  • ngoại động từ
   • vẽ bằng phấn màu, vẽ bằng than màu, vẽ bằng chì màu
   • (nghĩa bóng) vẽ phác, phác hoạ

  Advanced English dictionary


  + noun
  a coloured pencil or stick of soft coloured chalk or WAX, used for drawing
  crayon verb [V, VN]

  Collocation dictionary


  ADJ.

  coloured | wax

  QUANT.

  box

  VERB + CRAYON

  colour sth in with, draw (sth) with, use
  She coloured the picture in with crayons.

  CRAYON + NOUN

  drawing

  PREP.

  in ~
  The notice was written in crayon.


  Concise English dictionary


  crayons'kreɪən
  noun
  +writing implement consisting of a colored stick of composition wax used for writing and drawing
  verb
  +write, draw, or trace with a crayon