counter-offer
English Vietnamese dictionary


counter-offer
  • danh từ
    • đơn chào giá có tính cách triệt hạ một đơn chào giá khác