convection

US: /kənˈvɛkʃən/
UK: /kənvˈɛkʃən/


English Vietnamese dictionary


convection /kən'vekʃn/
  • danh từ
    • (vật lý) sự đối lưu
      • thermal convection: sự đối lưu nhiệt

Advanced English dictionary


+ noun
(technical) the process in which heat moves through a gas or a liquid as the hotter part rises and the cooler, heavier part sinks: convection currents