connectives
English Vietnamese dictionary


connective /kə'nektiv/
 • tính từ
  • để nối, để chấp
  • (toán học); (sinh vật học) liên kết
   • connective operation: phép toán liên kết
   • connective tissue: mô liên kết
  • (ngôn ngữ học) nối; liên hợp
   • connective word: từ nối
   • connective morpheme: hình vị, liên hợp
   • connective conjunction: liên từ liên hợp
 • danh từ
  • (ngôn ngữ học) từ nối (như liên từ, giới từ, đại từ quan hệ)