connective

US: /kəˈnɛktɪv/
UK: /kənˈɛktɪv/


English Vietnamese dictionary


connective /kə'nektiv/
 • tính từ
  • để nối, để chấp
  • (toán học); (sinh vật học) liên kết
   • connective operation: phép toán liên kết
   • connective tissue: mô liên kết
  • (ngôn ngữ học) nối; liên hợp
   • connective word: từ nối
   • connective morpheme: hình vị, liên hợp
   • connective conjunction: liên từ liên hợp
 • danh từ
  • (ngôn ngữ học) từ nối (như liên từ, giới từ, đại từ quan hệ)

Advanced English dictionary


adjective, noun
+ adjective (especially medical) that connects things: connective tissue
+ noun (grammar) a word that connects two parts of a sentence: Don't overuse a causal connective like 'because'.