condemnable
English Vietnamese dictionary


condemnable /kən'demnəbl/
  • tính từ
    • có thể kết án được, có thể lên án được