concurrent

US: /kənˈkɝənt/
UK: /kənkˈʌɹənt/


English Vietnamese dictionary


concurrent /kən'kʌrənt/
 • tính từ
  • xảy ra đồng thời, trùng nhau
  • hợp vào, góp vào, giúp vào
  • đồng lòng, đồng ý, nhất trí; hợp nhau
   • concurrent opinions: ý kiến nhất trí
  • (toán học) đồng quy
  • concurrent fire-insurance
   • bảo hiểm hoả hoạn liên đới (do nhiều hãng chia nhau tiền bồi thường)
  • concurrent lease
   • hợp đồng thuê ký gối (ký khi hợp đồng ký trước chưa hết hạn)

Advanced English dictionary


+ adjective
~ (with sth) existing or happening at the same time: He was imprisoned for two concurrent terms of 30 months and 18 months.
concurrently adverb: The prison sentences will run concurrently.

Concise English dictionary


-'kʌrənt
adj.
+occurring or operating at the same time