Từ con gã  bạn đang tìm kiếm không có trong cơ sở dữ liệu từ điển Việt - Việt