compass

US: /ˈkəmpəs/
UK: /kˈʌmpəs/


English Vietnamese dictionary


compass /'kʌmpəs/
 • danh từ số nhiều
  • com-pa ((cũng) a pair of compasses)
  • la bàn
   • mariner's compass: la bàn đi biển
   • gyroscopi compass: la bàn hồi chuyển
   • magnetic compass: la bàn từ
  • vòng điện, phạm vi, tầm
   • beyond one's compass: vượt phạm vi hiểu biết
   • within the compass of man's understanding: trong phạm vi hiểu biết của con người
   • to keep (remain) within compass: giữ trong phạm vi, giữ trong vòng, không vượt quá ra ngoài phạm vi
  • đường vòng, đường quanh
   • to fetch (cast, take, go) a compass: đi đường vòng
  • (âm nhạc) tầm âm
  • to box the compass
   • (hàng hải) đi hết một vòng
  • (nghĩa bóng) bàn quanh bàn quẩn rồi lại trở lại điểm bắt đầu
  • ngoại động từ
   • đi vòng quanh (cái gì)
   • bao vây, vây quanh
   • hiểu rõ, nắm được, kĩnh hội
    • I can't compass such complex problems: tôi không thể nắm được những vấn đề phức tạp như vậy
   • âm mưu, mưu đồ
    • to compass someone's death: âm mưu giết ai
   • thực hiện, hoàn thành, đạt được
    • to compass one's purpose: đạt được mục đích

  Advanced English dictionary


  + noun
  1 (also magnetic compass) [C] an instrument for finding direction, with a needle that always points to the north: a map and compass + the points of the compass (= N, S, E, W, etc.)
  2 [C] (also compasses [pl.]) an instrument with two long thin parts joined together at the top, used for drawing circles and measuring distances on a map: a pair of compasses
  3 [sing.] (formal) a range or an extent, especially of what can be achieved in a particular situation: We need to bring research techniques within the compass of normal teaching. + the compass of a singer's voice (= the range from the lowest to the highest note that he or she can sing)

  Collocation dictionary


  ADJ.

  magnetic

  VERB + COMPASS

  use | check

  COMPASS + VERB

  show sth
  A compass shows you which direction is north.

  COMPASS + NOUN

  needle | bearing, reading | direction, point | error

  PHRASES

  a map and compass, the points of the compass
  The railway fanned out from Moscow to all points of the compass.


  Concise English dictionary


  compasses|compassed|compassing'kʌmpəs
  noun
  +navigational instrument for finding directions
  +an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"
  +the limit of capability
  +drafting instrument used for drawing circles
  verb
  +bring about; accomplish
  +travel around, either by plane or ship
  +get the meaning of something