come

US: /ˈkəm/
UK: /kˈʌm/


English Vietnamese dictionary


come /kʌm/
 • nội động từ came; come
  • đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại
   • light come light go; easy come easy go: dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất
   • to come and go: đi đi lại lại
   • come here!: lại đây!
  • sắp đến, sắp tới
   • in years to come: trong những năm (sắp) tới
  • xảy ra, xảy đến
   • ill luck came to him: sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may
   • come what may: dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào
  • thấy, ở, thấy ở
   • that word comes on page six: từ đó ở trang sáu
  • nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành
   • dream comes true: ước mơ trở thành sự thật
   • it comes expensive in the long run: thế mà hoá ra là đất
  • hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh...)
   • these duck's blood cards won't come: tiết canh vịt không đông
  • (lời mệnh lệnh) nào! nào, nào!; thế, thế!
   • come! take courage: nào! can đảm lên chứ
  • (từ lóng) hành động, làm, xử sự
   • he comes it too strong: nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu
  • to come about
   • xảy ra, xảy đến
  • how could this come about?: sao việc đó có thể xảy ra được?
  • đối chiếu
   • the wind had come abour: gió đã đổi chiều
  • to come across
   • tình cờ gặp, bắt gặp, tình cờ thấy
  • to come after
   • theo sau, đi theo
  • nối dòng, nối nghiệp, kế nghiệp, kế thừa
  • to come again
   • trở lại
  • to come against
   • đụng phải, va phải
  • to come apart (asunder)
   • tách ra, lìa ra, rời ra, bung ra
  • to come at
   • đạt tới, đến được, nắm được, thấy
  • I could not easily come at the document now: bây giờ thì tôi không dễ gì mà nắm được tài liệu đó
  • to come at the truth: thấy sự thật
  • xổ vào, xông vào (tấn công)
   • the dog came at me: con chó xổ vào tôi
  • to come away
   • đi xa, đi khỏi, rời khỏi
  • lìa ra, rời ra, bung ra
  • to come back
   • quay lại, trở lại (địa vị, quyền lợi...)
  • được, nhớ lại
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đáp lại, cãi lại
  • to come between
   • đứng giữa (làm môi giới, điều đình)
  • can thiệp vào, xen vào
  • to come by
   • qua, đi qua
  • có được, kiếm được, vớ được
   • how did you come by this document?: làm sao mà anh kiếm được tài liệu này?
  • to come down
   • xuống, đi xuống
  • pricces are coming down: giá đang xuống
  • coast comes down to heels: áo dài xuống tận gót
  • được truyền lại, được để lại (phong tục, tập quán, truyền thống...)
  • sụp đổ (nhà cửa...)
  • sa sút, suy vị, xuống dốc
   • to come down in the world: sa sút, xuống dốc
  • to come down upon (on)
   • mắng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt
  • to come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks: mắng nhiếc ai thậm tệ; mắng như tát nước vào mặt ai
  • đòi tiền; đòi bồi thường
  • to come down with
   • xuất tiền, trả tiền, chi
  • to come forward
   • đứng ra, xung phong
  • to come forward as a candidate: (đứng) ra ứng cử
  • to come in
   • đi vào, trở vào
  • (thể dục,thể thao) về đích (chạy đua)
   • to come in third: về thứ ba
  • được tuyển, được bầu; lên nắm quyền
  • vào két, nhập két, thu về (tiền)
   • money is always coming in to him: tiền vào nhà nó như nước
  • lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)
  • thành mốt, thành thời trang
  • tỏ ra
   • to come in useful: tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì)
   • I don't see where the joke comes in: tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó
  • to come in for
   • có phần, được hưởng phần
  • he will come in for most of his uncle's property: nó sẽ được hưởng phần lớn tài sản của ông chú nó
  • I came in for 6d: phần của tôi là 6 đồng
  • to come in upon
   • ngắt lời, chận lời, nói chặn
  • to come into
   • to come into the world ra đời; to come into power nắm chính quyền; to come into being (existence) hình thành, ra đời; to come into fashion thành mốt; to come into force (effect) có hiệu lực; to come into notice làm cho phải chú ý
  • được hưởng, thừa hưởng
   • to come into a property: thừa hưởng một tài sản
  • to come of
   • do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của
  • that comes of being quick tempered: cái đó là do tính khí nóng nảy quá
  • xuất thân từ
   • to come of a working family: xuất thân tư một gia đình lao động
  • to come off
   • bong ra, róc ra, rời ra, bật ra
  • thoát khỏi vòng khó khăn, xoay xở xong
   • to come off victorious: vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi
  • được thực hiện, được hoàn thành
   • plan comes off satisfactorily: kế hoạch được thực hiện tốt đẹp
  • (thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa!
  • to come on
   • đi tiếp, đi tới
  • tiến lên, tới gần
   • the enemy were coming on: quân địch đang tới gần
  • nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)
  • được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)
  • được trình diễn trên sân khấu
  • ra sân khấu (diễn viên)
  • ra toà
   • come on!: đi nào, đi đi!; cứ việc!; cứ thử đi, ta thách đấy!
  • to come out
   • ra, đi ra
  • đình công
  • vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)
  • lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • the truth comes out: sự thật lộ ra
   • to come out against somebody: ra mặt chống lại ai
  • được xuất bản; ra (sách, báo)
   • to come out on Saturday: ra ngày thứ bảy (báo)
  • được xếp (trong kỳ thi)
   • Tam came out first: Tam thi đã được xếp đứng đầu
  • mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu
  • to come over
   • vượt (biển), băng (đồng...)
  • sang phe, theo phe
   • he has come over to us: hắn đã sang phe chúng tôi
  • choán, trùm lên (người nào)
   • a fear comes over me: cơn sợ trùm lên tôi, tôi sợ hãi
  • to come round
   • đi nhanh, đi vòng
  • hồi phục (sức khoẻ sau trận ốm); hồi tỉnh, tỉnh lại (sau cơn ngất, sau khi bị đánh thuốc mê); nguôi đi, dịu đi (sau cơn giận...)
  • trở lại, quay lại, tới (có định kỳ)
   • when Spring comes round: khi mùa xuân trở lại, khi xuân về
  • tạt lại chơi
   • do come round one evening: thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó
  • thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm
  • to come to
   • đến, đi đến
  • to come to a decision: đi tới một quyết định
  • to come do nothing: không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào
  • to come to the point: đi vào vấn đề, đi vào việc
  • to come to a standstill: ngừng lại; đi đến chỗ bế tắc
  • hồi tỉnh, tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
   • to come to one's senses: tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
  • thừa hưởng, được hưởng
   • to come to one's own: được hưởng phần của mình
  • lên tới
   • it comes to one thousand: số tiền lên tới một nghìn
  • (hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)
  • to come under
   • rơi vào loại, nằn trong loại
  • rơi vào, chịu (ảnh hưởng)
  • to come up
   • tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)
  • được nêu lên, được đặt ra (vấn đề để thảo luận)
   • to come up for discussion: được nêu lên để thảo luận
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt
   • high cillars are coming up: cổ cồn cao đang trở thành mốt
  • lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp
   • the water came up to his chin: nước lên tới cằm nó
   • the performance did not come up to what we expected: buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi
   • I came up with them just outside the town: ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó
  • vào đại học
  • to come upon
   • tấn công bất thình lình, đột kích
  • chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy
  • chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ
  • là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm
   • he came upon me for damages: nó bắt tôi chịu trách nhiệm bồi thường cho nó
  • to come across the mind
   • chợt nảy ra ý nghĩ
  • to come a cropper
   • (xem) cropper
  • come along
   • (thông tục) đi nào; mau lên, nhanh lên
  • to come clean
   • thú nhận, nói hết
  • to come easy to somebody
   • to come natural to somebody
    • không có gì khó khăn đối với ai
   • to come home
    • trở về nhà, trở lại nhà
   • gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc
    • his remark came home to them: lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của họ
   • to come near
    • đến gần, suýt nữa
   • to come near failing: suýt nữa hỏng, suýt nữa thất bại
   • to come of age
    • đến tuổi trưởng thành
   • come off your high horse (your perch)!
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đừng có làm bộ làm tịch nữa!, đừng có lên râu nữa!
   • come out with it!
    • muốn nói gì thì nói đi!
   • to come right
    • đúng (tính...)
   • thu xếp, ổn thoả, thu xếp xong xuôi
   • to come short
    • không đạt được, thất bại
   • to come short of
    • thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu
   • first come first served
    • đến trước thì được giải quyết trước, đến trước thì được phục vụ trước
   • how come?
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế nào?, sao?
   • it comes hard on him
    • thật là một vố đau cho nó

Advanced English dictionary


verb, exclamation, noun
+ verb (came come)
to a place
1 to move to or towards a person or place: [V, usually +adv./prep.] He came into the room and shut the door. + She comes to work by bus. + My son is coming home soon. + Come here! + Come and see us soon! + Here comes Jo (= Jo is coming)! + He has come all the way from Tokyo. + There's a storm coming. + [V to inf] They're coming to stay for a week.
Help Note: In spoken English come can be used with and plus another verb, instead of with to and the infinitive, to show purpose or to tell sb what to do: When did she last come and see you? + Come and have your dinner. The and is sometimes left out, especially in AmE:
Come have your dinner.

2 [V] ~ (to ...) to arrive at or reach a place: They continued until they came to a river. + What time did you come (= to my house)? + Spring came late this year. + Your breakfast is coming soon. + Have any letters come for me? + Help came at last. + The CD comes complete with all the words of the songs. + The time has come (= now is the moment) to act.
3 ~ for / about sth
~ to do sth to arrive somewhere in order to do sth or get sth: [V] I've come for my book. + I've come about my book. + I've come to get my book. + [V -ing] He came looking for me.
4 ~ (to sth) (with sb) to move or travel, especially with sb else, to a particular place or in order to be present at an event: [V] I've only come for an hour. + Are you coming to the club with us tonight? + Thanks for coming (= to my house, party, etc.). + [V -ing] Why don't you come skating tonight?
running / hurrying etc.
5 [V -ing, usually +adv./prep.] to move in a particular way or while doing sth else: The children came running into the room.
travel
6 [VN] to travel a particular distance: We've come 50 miles this morning. + (figurative) The company has come a long way (= made lot of progress) in the last 5 years.
happen
7 [V] to happen: The agreement came after several hours of negotiations. + The rains came too late to do any good. + Her death came as a terrible shock to us. + His resignation came as no surprise. + The high point of the concert came during the drum solo.
8 [V to inf] used in questions to talk about how or why sth happened: How did he come to break his leg? + How do you come to be so late?
See also - How come? at HOW
to a position / state
9 [V +adv./prep.] (not used in the progressive tenses) to have a particular position: That comes a long way down my list of priorities. + His family comes first (= is the most important thing in his life). + She came second (= received the second highest score) in the exam.
10 [V] ~ to / into sth used in many expressions to show that sth has reached a particular state: At last winter came to an end. + He came to power in 1959. + When will they come to a decision? + The trees are coming into leaf.
11 ~ (in sth) (not used in the progressive tenses) (of goods, products, etc.) to be available or to exist in a particular way: [V] This dress comes in black, brown and red. + [V-ADJ] (informal) New cars don't come cheap (= they are expensive).
12 to become: [V-ADJ] The buttons on her blouse had come undone. + The handle came loose. + Everything will come right in the end. + [V to inf] This design came to be known as the Oriental style.
13 [V to inf] to reach a point where you realize, understand or believe sth: In time she came to love him. + She had come to see the problem in a new light. + I've come to expect this kind of behaviour from him.
time
14 (come) [VN] (old-fashioned, informal) when the time mentioned comes: They would have been married forty years come this June. + Come next week she'll have changed her mind.
sex
15 [V] (slang) to have an ORGASM
Idioms: Most idioms containing come are at the entries for the nouns or adjectives in the idioms, for example come a cropper is at cropper.
be as clever, stupid, etc. as they come (informal) to be very clever, stupid, etc.
come again? (spoken, informal) used to ask sb to repeat sth: 'She's an entomologist.' 'Come again?' 'An entomologist-she studies insects.'
come and go
1 to arrive and leave; to move freely: They had a party next door-we heard people coming and going all night.
2 to be present for a short time and then go away: The pain in my leg comes and goes.
come easily, naturally, etc. to sb (of an activity, a skill, etc.) to be easy, natural, etc. for sb to do: Acting comes naturally to her.
come over (all) faint, dizzy, giddy, etc. (old-fashioned, BrE, informal) to suddenly feel ill/sick or FAINT
come to nothing
not come to anything to be unsuccessful; to have no successful result: How sad that all his hard work should come to nothing. + Her plans didn't come to anything.
come to that
if it comes to that (informal, especially BrE) used to introduce sth extra that is connected with what has just been said: I don't really trust him-nor his wife, come to that.
come what may in spite of any problems or difficulties you may have: He promised to support her come what may.
how come ( ...)? (spoken) used to say you do not understand how sth can happen and would like an explanation: If she spent five years in Paris, how come her French is so bad?
not come to much to not be important or successful
to come (used after a noun) in the future: They may well regret the decision in years to come. + This will be a problem for some time to come (= for a period of time in the future).
when it comes to sth / to doing sth when it is a question of sth: When it comes to getting things done, he's useless.
where sb is coming from (informal, spoken) somebody's ideas, beliefs, personality, etc. that makes them say what they have said: I see where you're coming from (= I understand what you mean).
Phrasal Verbs: come about (that ...) to happen: Can you tell me how the accident came about?
come across (also come over)
1 to be understood: He spoke for a long time but his meaning didn't really come across.
2 to make a particular impression: She comes across well in interviews. + He came over as a sympathetic person.
come across sb/sth [no passive] to meet or find sb/sth by chance: I came across children sleeping under bridges. + She came across some old photographs in a drawer.
come across with sth [no passive] (BrE) to provide or supply sth when you need it: I hoped she'd come across with some more information.
come after sb [no passive] to chase or follow sb
come along
1 to arrive; to appear: When the right opportunity comes along, she'll take it.
2 to go somewhere with sb: I'm glad you came along.
3 to improve or develop in the way that you want: Your French has come along a lot recently.
4 used in orders to tell sb to hurry, or to try harder: Come along! We're late already. + Come along! It's easy!
come apart to break into pieces: The book just came apart in my hands. + (figurative) My whole life had come apart at the seams.
come around / round
1 (also come to) to become conscious again: Your mother hasn't yet come round from the anaesthetic.
2 (of a date or a regular event) to happen again: My birthday seems to come around quicker every year.
come around / round (to ...) to come to a place, especially sb's house, to visit for a short time: Do come around and see us some time.
come around / round (to sth) to change your mood or your opinion: He'll never come round to our way of thinking.
come at sb [no passive] to move towards sb as though you are going to attack them: She came at me with a knife. + (figurative) The noise came at us from all sides.
come at sth to think about a problem, question, etc. in a particular way: We're getting nowhere-let's come at it from another angle.
come away (from sth) to become separated from sth: The plaster had started to come away from the wall.
come away with sth [no passive] to leave a place with a particular feeling or impression: We came away with the distinct impression that all was not well with their marriage.
come back
1 to return: You came back (= came home) very late last night. + The colour was coming back to her cheeks. + (figurative) United came back from being two goals down to win 32.
2 to become popular or successful again: Long hair for men seems to be coming back in.
related noun COMEBACK (2)
come back (at sb) (with sth) to reply to sb forcefully or angrily: She came back at the speaker with some sharp questions.
related noun COMEBACK (3)
come back (to sb) to return to sb's memory: It's all coming back to me now. + Once you've been in France a few days, your French will soon come back.
come back to sth [no passive] to return to a subject, an idea, etc: Let's come back to the point at issue. + It all comes back to a question of money.
come before sb/sth [no passive] (formal) to be presented to sb/sth for discussion or a decision: The case comes before the court next week.
come between sb and sb [no passive] to damage a relationship between two people: I'd hate anything to come between us.
come by (AmE) to make a short visit to a place, in order to see sb: She came by the house.
come by sth
1 to manage to get sth: Jobs are hard to come by these days.
2 to receive sth: How did you come by that scratch on your cheek?
come down
1 to break and fall to the ground: The ceiling came down with a terrific crash.
2 (of rain, snow, etc.) to fall: The rain came down in torrents.
3 (of an aircraft) to land or fall from the sky: We were forced to come down in a field.
4 if a price, a temperature, a rate, etc. comes down, it gets lower: The price of gas is coming down. + Gas is coming down in price.
5 to decide and say publicly that you support or oppose sb: The committee came down in support of his application.
6 to reach as far down as a particular point: Her hair comes down to her waist.
come down (from ...) (BrE, formal) to leave a university, especially Oxford or Cambridge, at the end of a TERM or after finishing your studies
Antonym: COME UP (TO ...)
come down (from ...) (to ...) to come from one place to another, usually from the north of a country to the south, or from a larger place to a smaller one
come down on sb [no passive] (informal) to criticize sb severely or punish sb: Don't come down too hard on her. + The courts are coming down heavily on young offenders.
come down (to sb) to have come from a long time in the past: The name has come down from the last century.
come down to sth [no passive] to be able to be explained by a single important point: What it comes down to is, either I get more money or I leave.
come down with sth [no passive] to get an illness that is not very serious: I think I'm coming down with flu.
come forward to offer your help, services, etc: Several people came forward with information. + Police have asked witnesses of the accident to come forward.
come from ... (not used in the progressive tenses) to have as your place of birth or the place where you live: She comes from London. + Where do you come from?
come from sth
1 to start in a particular place or be produced from a particular thing: Much of our butter comes from New Zealand. + This wool comes from goats, not sheep. + This poem comes from his new book. + Where does her attitude come from? + Where's that smell coming from? + He comes from a family of actors. + 'She doesn't try hard enough.' 'That's rich, coming from you (= you do not try hard either).
2 = COME OF STH
come in
1 when the TIDE comes in, it moves towards the land
Antonym: GO OUT
2 to finish a race in a particular position: My horse came in last.
3 to become fashionable: Long hair for men came in in the sixties.
4 to become available: We're still waiting for copies of the book to come in.
5 to have a part in sth: I understand the plan perfectly, but I can't see where I come in.
6 to arrive somewhere; to be received: The train is coming in now. + News is coming in of a serious plane crash in France. + She has over a thousand pounds a month coming in from her investments.
7 to take part in a discussion: Would you like to come in at this point, Susan?
8 (of a law or rule) to be introduced; to begin to be used
come in for sth [no passive] to receive sth, especially sth unpleasant: The government's economic policies have come in for a lot of criticism.
come in (on sth) to become involved in sth: If you want to come in on the deal, you need to decide now.
come into sth [no passive]
1 to be left money by sb who has died: She came into a fortune when her uncle died.
2 to be important in a particular situation: I've worked very hard to pass this exam-luck doesn't come into it.
come of / from sth to be the result of sth: I made a few enquiries, but nothing came of it in the end. + [+ -ing]That comes of eating too much!
come off
1 to be able to be removed: Does this hood come off? + That mark won't come off.
2 (informal) to take place; to happen: Did the trip to Rome ever come off?
3 (informal) (of a plan, etc.) to be successful; to have the intended effect or result: They had wanted it to be a surprise but the plan didn't come off.
4 ~ well, badly, etc. (informal) to be successful/not successful in a fight, contest, etc: I thought they came off very well in the debate.
come off (sth)
1 to fall from sth: to come off your bicycle / horse
2 to become separated from sth: When I tried to lift the jug, the handle came off in my hand. + A button had come off my coat.
come off it (spoken) used to disagree with sb rudely: Come off it! We don't have a chance.
come off sth [no passive] to stop taking medicine, a drug, alcohol, etc: I've tried to get him to come off the tranquillizers.
come on
1 (of an actor) to walk onto the stage
2 (of a player) to join a team during a game: Owen came on for Fowler ten minutes before the end of the game.
3 to improve or develop in the way you want: The project is coming on fine.
4 used in orders to tell sb to hurry or to try harder: Come on! We don't have much time. + Come on! Try once more.
5 used to show that you know what sb has said is not correct: Oh, come on-you know that isn't true!
6 (usually used in the progressive tenses) (of an illness or a mood) to begin: I can feel a cold coming on. + I think there's rain coming on. + [+ to inf] It came on to rain.
7 (of a TV programme, etc.) to start: What time does the news come on?
8 to begin to operate: Set the oven to come on at six. + When does the heating come on?
come on / upon sb/sth [no passive] (formal) to meet or find sb/sth by chance
come on to sb (informal) to behave in a way that shows sb that you want to have a sexual relationship with them
related noun COME-ON
come on to sth [no passive] to start talking about a subject: I'd like to come on to that question later.
come out
1 when the sun, moon or stars come out, they appear: The rain stopped and the sun came out.
2 (of flowers) to open: The daffodils came out early this year.
3 to be produced or published: When is her new novel coming out?
4 (of news, the truth, etc.) to become known: The full story came out at the trial. + [+ that] It came out that he'd been telling lies.
5 if a photograph comes out, it is a clear picture when it is developed and printed: The photos from our trip didn't come out.
6 to be shown clearly: Her best qualities come out in a crisis.
7 when words come out, they are spoken: I tried to say 'I love you,' but the words wouldn't come out.
8 to say publicly whether you agree or disagree with sth: He came out against the plan. + In her speech, the senator came out in favour of a change in the law.
9 (BrE) to stop work and go on strike
10 to no longer hide the fact that you are HOMOSEXUAL
11 (of a young UPPER-CLASS girl, especially in the past) to be formally introduced into society
come out (of sth)
1 (of an object) to be removed from a place where it is fixed: This nail won't come out.
2 (of dirt, a mark, etc.) to be removed from sth by washing or cleaning: These ink stains won't come out of my dress. + Will the colour come out (= fade or disappear) if I wash it?
come out at sth [no passive] to add up to a particular cost or sum: The total bill comes out at £400.
come out in sth [no passive] (of a person) to become covered in spots, etc. on the skin: Hot weather makes her come out in a rash.
come out of yourself to relax and become more confident and friendly with other people: It was when she started drama classes that she really came out of herself.
come out of sth [no passive] to develop from sth: The book came out of his experiences in India. + Rock music came out of the blues.
come out with sth [no passive] to say sth, especially sth surprising or rude: He came out with a stream of abuse. + She sometimes comes out with the most extraordinary remarks.
come over
1 (BrE, informal) to suddenly feel sth: [+ADJ] I suddenly came over all shy.
2 = COME ACROSS: He came over well in the interview.
come over (to ...) to come to a place, especially sb's house, to visit for a short time
come over (to ...) (from ...) to travel from one place to another, usually over a long distance: Why don't you come over to England in the summer? + Her grandparents came over from Ireland during the famine.
come over (to sth) to change from one side, opinion, etc. to another
come over sb [no passive] to affect sb: A fit of dizziness came over her. + I can't think what came over me (= I do not know what caused me to behave in that way).
come round
come round (to sth) (BrE) = COME AROUND
come through (of news or a message) to arrive by telephone, radio, etc. or through an official organization: A message is just coming through.
come through (sth) to get better after a serious illness or to avoid serious injury: With such a weak heart she was lucky to come through the operation.
come through (with sth) to successfully do or complete sth that you have promised to do: We were worried she wouldn't be able to handle it, but she came through in the end. + The bank finally came through with the money.
come to = COME AROUND (1)
come to yourself (old-fashioned) to return to your normal state
come to sb [no passive] (of an idea) to enter your mind: The idea came to me in the bath. + [+ that] It suddenly came to her that she had been wrong all along.
come to sth [no passive]
1 to add up to sth: The bill came to $30. + I never expected those few items to come to so much.
2 to reach a particular situation, especially a bad one: The doctors will operate if it proves necessary-but it may not come to that. + Who'd have thought things would come to this (= become so bad or unpleasant)?
come together if two or more different people or things come together, they form a united group: Three colleges have come together to create a new university. + Bits and pieces of things he'd read and heard were coming together, and he began to understand.
come under sth [no passive]
1 to be included in a particular group: What heading does this come under?
2 to be a person that others are attacking or criticizing: The head teacher came under a lot of criticism from the parents.
3 to be controlled or influenced by sth: All her students came under her spell.
come up
1 (of plants) to appear above the soil: The daffodils are just beginning to come up.
2 (of the sun) to rise: We watched the sun come up.
3 to happen: I'm afraid something urgent has come up. + We'll let you know if any vacancies come up.
4 to be mentioned or discussed: The subject came up in conversation. + The question is bound to come up at the meeting.
5 (of an event or a time) to be going to happen very soon: Her birthday is coming up soon.
6 to be dealt with by a court of law: Her divorce case comes up next month.
7 if your number, name, ticket, etc. comes up in a betting game, it is chosen and you win sth
8 (spoken, informal) (usually used in the progressive tenses) to arrive; to be ready soon: 'Is lunch ready?' 'Coming up!'
come up (to ...) (BrE, formal) to arrive at a university, especially Oxford or Cambridge, at the beginning of a TERM or in order to begin your studies
Antonym: COME DOWN (FROM ...)
come up (to ...) (from ...) to come from one place to another, especially from the south of a country to the north or from a smaller place to a larger one: Why don't you come up to Scotland for a few days?
come up (to sb) to move towards sb, in order to talk to them: He came up to me and asked for a light.
come up against sb/sth [no passive] to be faced with or opposed by sb/sth: We expect to come up against a lot of opposition to the plan.
come up for sth [no passive]
1 to be considered for a job, an important position, etc: She comes up for re-election next year.
2 to be reaching the time when sth must be done: His contract is coming up for renewal.
come up to sth [no passive]
1 to reach as far as a particular point: The water came up to my neck.
2 to reach an acceptable level or standard: His performance didn't really come up to his usual high standard. + Their trip to France didn't come up to expectations.
come up with sth [no passive] to find or produce an answer, a sum of money, etc: She came up with a new idea for increasing sales. + How soon can you come up with the money?
come upon sb/sth = COME ON SB/STH
+ exclamation (old-fashioned) used when encouraging sb to be sensible or reasonable, or when showing slight disapproval: Oh come now, things aren't as bad as all that. + Come, come, Miss Jones, you know perfectly well what I mean.
+ noun [U] (slang) SEMEN

Thesaurus dictionary


v.
1 approach, advance, (draw) near, move, Archaic or literary draw nigh:
The car came towards us. She has come to me for comforting words. Winter is coming.
2 arrive, appear, make or put in an appearance, Colloq blow in, report (in), turn or show up, check in, sign in, clock on or in, roll in:
Winter has come. When Cora comes, we'll ask her.
3 enter:
Come into the light, where I can see you.
4 come about.
(a) occur, happen, take place, come up; befall, Loosely transpire:
I cannot imagine how this state of affairs came about.
(b) Nautical tack, go about:
After the marker, come about and hoist the spinnaker.
5 come across.
(a) find, discover, encounter, meet (up or up with), run across or into, happen or chance upon or on, hit or light on or upon, stumble upon or on, Colloq bump into:
I came across some information about Charles.
(b) pay (up), settle; yield, give up, submit:
Frank owes me money but refuses to come across.
(c) be communicated or understandable, penetrate, sink in:
I am not sure that my points came across.
6 come along. fare, do, progress, move along:
How is William coming along at his new school?
7 come apart. disintegrate, crumble, fall or fly to pieces, separate, break (apart or up or down):
The carburettor came apart in my hands.
8 come at. attack, assault, charge, rush (at), fly at, descend upon or on, Colloq go or make for:
She came at me waving her umbrella.
9 come by.
(a) acquire, obtain, get, procure, secure, find, take or get possession of, get or lay hold of, get or lay or put (one's) hands or US also fingers on; be given:
The tax inspector wondered how she came by such valuable property.
(b) win, earn, attain; be awarded:
I came by that trophy fair and square.
10 come clean. See clean, 8, above.
11 come down on or upon. pounce on or upon, rebuke, criticize, revile, reprimand, bear down on, blame:
Mother really came down on us when she discovered who had taken the pie.
12 come down with. succumb to, contract, catch, be stricken or afflicted with, acquire:
He's come down with pneumonia.
13 come in.
(a) win, succeed; Colloq finish (in the money):
My horse came in.
(b) be, prove, turn out or prove to be:
Knowing someone on the council can come in handy.
(c) finish, end up, arrive:
Donald came in first in the backstroke.
(d) enter:
Don't come in, I'm dressing.
14 come off.
(a) occur, happen, come to pass, take place, Loosely transpire:
I doubt that the performance will ever come off.
(b) emerge, result as:
We came off the winners in Saturday's game.
15 come out.
(a) be revealed, become public or known or common knowledge, get about or around, get or leak out, emerge:
The story has come out that he tried to bribe the inspector.
(b) be published or issued or produced or distributed, be shown, be in print, première:
The new edition of the dictionary has just come out.
(c) end, conclude, turn out, terminate, finish:
How did the chess match come out?
16 come over.
(a) go over, communicate, come across, be communicated, succeed, be received:
How did my speech come over?
(b) affect, influence, possess:
I can't imagine what's come over Louis.
(c) visit, drop or stop by or in:
Quentin and his wife came over for dinner last night.
17 come through.
(a) recover (from), recuperate (from), get well or better:
He came through his operation with flying colours.
(b) conclude or end (up) or finish or wind up successfully or satisfactorily, succeed, arrive, not fail or disappoint:
I knew he'd come through.
18 come to.
(a) amount to, add up to, total, aggregate:
My bill came to more than I had with me.
(b) regain or recover consciousness, awake(n), revive, wake up, come (a)round:
When I came to, I was on the floor with a terrific headache.
(c) regard, concern, relate to, be a question of, involve, be relevant to, be involved:
When it comes to real ale, Mario is the expert.
19 come up.
(a) arise, surface, present itself, be brought up, be broached, come about, turn up, rise, Colloq crop up:
The question of religion never came up.
(b) grow, thrive, appear:
None of my tulips came up this year.
(c) rise, arise:
The moon came up just as the sun was setting.

Concise English dictionary


came|comes|comingkʌm
noun
+the thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract
verb
+move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody
+reach a destination; arrive by movement or progress
+come to pass; arrive, as in due course
+reach or enter a state, relation, condition, use, or position
+to be the product or result
+be found or available
+come forth
+be a native of
+extend or reach
+exist or occur in a certain point in a series
+come from; be connected by a relationship of blood, for example
+cover a certain distance
+come under, be classified or included
+happen as a result
+add up in number or quantity
+develop into
+be received
+come to one's mind; suggest itself
+proceed or get along
+experience orgasm
+have a certain priority