colligate
English Vietnamese dictionary


colligate /'kɔligeit/
  • ngoại động từ
    • kết hợp, tổng hợp (các sự kiện rời rạc)