coffin

US: /ˈkɔfɪn/
UK: /kˈɒfɪn/


English Vietnamese dictionary


coffin /'kɔfin/
 • danh từ
  • áo quan, quan tài
  • (hàng hải) tàu ọp ẹp
  • móng (ngựa)
  • to drive a nail into one's coffin
   • làm chóng chết, làm giảm thọ (vì lo nghĩ, vì chơi bời quá độ...)
 • ngoại động từ
  • cho vào áo quan, cho vào quan tài
  • cất kỹ, cất vào một chỗ khó lấy ra (sách...)

Advanced English dictionary


(especially BrE) (AmE usually casket) noun a box in which a dead body is buried or CREMATED: A procession of mourners slowly followed the coffin.
Idioms see NAIL n.

Thesaurus dictionary


n.
casket, pall, (pine) box; sarcophagus:
The coffin was slowly lowered into the grave.

Collocation dictionary


VERB + COFFIN

carry, take | lower
The coffin was lowered into the grave.

PREP.

in a/the ~


Concise English dictionary


coffins'kɒfɪn
noun
+box in which a corpse is buried or cremated
verb
+place into a coffin