circulatory

US: /ˈsɝkjəɫəˌtɔɹi/
UK: /sˌɜːkjʊlˈe‍ɪtəɹˌi/


English Vietnamese dictionary


circulatory /'sə:kjuleitəri/
  • tính từ
    • lưu thông (máu, nhựa cây)

Advanced English dictionary


+ adjective
relating to the circulation of the blood: the circulatory system