chutney

US: /ˈtʃətni/
UK: /t‍ʃˈʌtni/


English Vietnamese dictionary


chutney /'tʃʌtni/ (chutney) /'tʃʌtni/
  • danh từ
    • Ân tương ớt xoài

Advanced English dictionary


+ noun
[U] a cold thick sauce made from fruit, sugar, spices, and VINEGAR, eaten with cold meat, cheese, etc.