chủ yếu


nghĩa:
chủ yếu 

tính từ
 

quan trọng nhất, có tác dụng quyết định; phân biệt với thứ yếu: nội dung chủ yếu của hợp đồng * nhiệm vụ chủ yếu * chủ yếu dựa vào sức mình là chính