chóng mặt


nghĩa:- Dizzy
=hay chóng mặt vì bị thiếu máu+to feel often dizzy from anemia


dizzy