causation

US: /ˌkɔˈzeɪʃən/
UK: /kɔːsˈe‍ɪʃən/


English Vietnamese dictionary


causation /kɔ:'zeiʃn/
  • danh từ
    • sự tạo ra kết quả
    • (như) causality

Advanced English dictionary


+ noun [U] (formal)
1 the process of one event causing or producing another event
2 = CAUSALITY