cứt


nghĩa:
cứt 

danh từ
 

(thông tục) phân của người hoặc động vật.