cảm hoá


nghĩa:
cảm hoá 

động từ
 

(bằng lời nói, việc làm) làm cho xúc động mà nghe theo, chuyển biến theo hướng tốt: cảm hoá kẻ lầm đường