cải lão hoàn đồng


nghĩa:
cải lão hoàn đồng 

 
 

làm cho người già trẻ lại: thuốc cải lão hoàn đồng