cãi vã


nghĩa:
cãi vã 

động từ
 

cãi nhau dằng dai về việc không đáng cãi (nói khái quát): cãi vã nhau vì những chuyện không đâu