cái khó ló cái khôn


nghĩa:
cái khó ló cái khôn 

 
 

trong hoàn cảnh khó khăn, bí bách lại nảy ra sáng kiến.