bipartisan

US: /baɪˈpɑɹtɪsən/, /baɪˈpɑɹtɪzən/
UK: /ba‍ɪpˈɑːtɪsən/


English Vietnamese dictionary


bipartisan /bai'pɑ:tizən/
  • tính từ
    • (thuộc) hai đảng

Advanced English dictionary


+ adjective
(written) involving two political parties: a bipartisan policy + The Bill before Congress has bipartisan support.