BA
English Vietnamese dictionary


ba
  • danh từ
    • cử nhân văn chương (Bachelor of Arts)
    • Hàng không Anh quốc (British Airways)

Advanced English dictionary


(BrE) (AmE B.A.)
+ noun
the abbreviation for 'Bachelor of Arts' (a first university degree in an ARTS subject): to be / have / do a BA + (BrE) Darren Green BA