Từ b�� s��t bạn đang tìm kiếm không có trong cơ sở dữ liệu từ điển Việt - Anh