Anabaptist
English Vietnamese dictionary


anabaptist /,ænə'bæptist/
  • danh từ
    • người làm lễ rửa tội lại
    • tín đồ (của) giáo phái rửa tội lại