alumnus

US: /əˈɫəmnəs/
UK: /ɐlˈʌmnəs/


English Vietnamese dictionary


alumnus /ə'lʌmnəs/
  • danh từ, số nhiều alumni/ə'lʌmnai/
    • (nguyên) học sinh; (nguyên) học sinh đại học

Advanced English dictionary


+ noun
(plural alumni ) (formal, especially AmE) a former male student of a school, college or university