ai khảo mà xưng


nghĩa:
ai khảo mà xưng 

 
 

tự nói ra điều (thường là bí mật, thầm kín) mà không ai tra hỏi: "Nghĩ đà bưng kín miệng bình, Nào ai có khảo mà mình lại xưng?" (TKiều)