ague

US: /ˈeɪɡˌju/
UK: /ˈe‍ɪɡjuː/


English Vietnamese dictionary


ague /'eigju:/
  • danh từ
    • cơn sốt rét
    • cơn sốt run, cơn rùng mình

Advanced English dictionary


+ noun
[U, C] (old-fashioned) a disease such as MALARIA that causes fever and SHIVERING (= shaking of the body)