acquittal

US: /əˈkwɪtəɫ/
UK: /ɐkwˈɪtə‍l/


English Vietnamese dictionary


acquittal /ə'kwitl/
  • danh từ
    • sự trả xong nợ, sự trang trải xong nợ nần
    • sự tha tội, sự tha bổng, sự tuyên bố trắng án
    • sự làm trọn (bổn phận, trách nhiệm...)

Advanced English dictionary


+ noun
[C, U] an official decision in a court of law that a person is not guilty of a crime: The case resulted in an acquittal. + The jury voted for acquittal.

Collocation dictionary


VERB + ACQUITTAL

return
The jury returned an acquittal after only seventeen minutes.
| direct, order
The trial judge had directed an acquittal.
| gain (sb), obtain, secure | lead to, result in
The trial resulted in an acquittal.
| uphold
The judge upheld their acquittal.


Concise English dictionary


acquittals-tl
noun
+a judgment of not guilty