đường bay


nghĩa:
đường bay 

danh từ
 

(khẩu ngữ) như đường hàng không: đường bay quốc tế * khai thác đường bay nội địa