ăn nằm


nghĩa:
ăn nằm 

động từ
 

(khẩu ngữ) chung đụng về xác thịt.