ý hợp tâm đầu


nghĩa:
ý hợp tâm đầu 

 
 

như tâm đầu ý hợp: "Hai bên ý hợp, tâm đầu, Khi thân, chẳng lọ là cầu mới thân!" (TKiều)