Từ ä‘á»™ che phủ bạn đang tìm kiếm không có trong cơ sở dữ liệu từ điển Việt - Anh